Deskundig Leidinggevende Projecten Verontreinigde Grond (DLP) incl. Asbestherkennen

Na afloop van de DLP-training kunnen zijn cursisten in staat om veilig een bodemsanering uit te voeren; voor mens en milieu.

Cursusduur: 2 dagen verdeeld over 2 weken

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het dichtbevolkte Nederland moeten we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater omgaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.


DOELGROEP

Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.


WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Tijdens de tweedaagse training komen de risico’s van werken met verontreinigde grond en de te nemen veiligheidsmaatregelen aan de orde. 
  • De training wordt gegeven inclusief twee uur Asbestherkennen.
  • Ook bespreken we de Arbeidsomstandighedenwet en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen. 
  • Aandacht voor de (praktische) maatregelen hoe om te gaan met asbest in grond. 
  • Er is veel tijd ingeruimd voor de toepassing van de theorie in de praktijk. Nabootsing van praktijksituaties zorgt namelijk pas voor echte oefening. Voorbeelden zijn het oefenen met adembeschermingsmiddelen en gasmeetinstrumenten. 
  • Onze jarenlange ervaring met bodemonderzoek en -sanering loopt als een rode draad door de training heen. 
  • Na afloop beschikken deelnemers over de vereiste kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om een bodemsanering veilig uit te voeren; voor mens en milieu. 
  • Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Trainingslocatie

DLP trainingen worden gegeven in Heeswijk of Zeewolde. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Groepen tot 4 deelnemers trainen in Zeewolde. Bij 4 of meer deelnemers kan de training desgewenst ook in Heeswijk worden verzorgd.