Deskundig Leidinggevende Projecten incl. asbest herkennen standaard (DLP)

Na afloop van de DLP training zijn cursisten in staat om zelfstandig veiligheidsmaatregelen te treffen.

Cursusduur: 2 dagen verdeeld over 2 weken

€ 575,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het dichtbevolkte Nederland moeten we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater omgaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.

Het doel van de opleiding is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen. De DLP is in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico's die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen. De DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten.

U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent de verschillenden veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste maatregelen. Na het volgen van deze opleiding mag u aan het werk in de klassen 'Oranje' en 'Rood niet vluchtig'

DOELGROEP

Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Met het vademecum als lesboek en de diverse praktijkoefeningen sluit u deze opleiding af met een examen. Dit alles onder begeleiding van docenten die hun sporen in dit werkveld hebben bewezen.
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo- en milieuwetgeving;
  • Veiligheidsklassen kunnen bepalen en controleren;
  • maatregelen praktisch toepassen;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen;
  • V&G-plannen;
  • De rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer;
  • Luchtkwaliteitsmetingen theorie en het praktische gebruik van apparatuur;
  • Asbest herkennen;
  • Uw rol als de 'DLP’er in de praktijk.

EXAMEN

Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform CROW 400 richtlijn. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het diploma DLP-400. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het 'platform CROW 400'. Wanneer u een positief resultaat heeft behaald, mag u aan het werk in de veiligheidsklasse 'Oranje' tot en met 'Rood niet vluchtig'.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Heeswijk of Zeewolde. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Groepen tot 4 deelnemers trainen in Zeewolde. Bij 4 of meer deelnemers kan de training desgewenst ook in Heeswijk worden verzorgd.