ALGEMENE VOORWAARDEN SGS SEARCH OPLEIDINGEN, een afdeling van SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “aanmelder” verstaan degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een (digitale) opleiding bij SGS Search Opleidingen, een afdeling van SGS Search Ingenieursbureau B.V., hierna te noemen Search Opleidingen, en onder “deelnemer” degene die is aangemeld voor een training bij SGS Search Opleidingen en/of aan een training bij SGS Search Opleidingen deelneemt.
1.2 Onder training wordt verstaan een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in trainingsmateriaal en/of scholing.
1.3 Onder cursusgeld wordt verstaan trainingsgeld en/of examenkosten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten SGS Search Opleidingen enerzijds en aanmelder anderzijds en maken daarvan deel uit.
2.2 Door aanmelding aanvaardt deelnemer deze algemene voorwaarden.
2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien SGS Search Opleidingen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Artikel 3: Aanmelding voor deelname aan of bestelling van een training

3.1 De aanmelding voor deelname aan een training of bestelling van een training kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Het door SGS Search Opleidingen in behandeling nemen van een aanmelding of bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. SGS Search Opleidingen kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen.
3.2 Iedere aanmelding/bestelling wordt bevestigd met een door SGS Search Opleidingen te versturen opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de naam van de training, het aantal deelnemers, de overeengekomen tarieven alsmede de plaats en het tijdstip van de training vermeld. De door SGS Search Opleidingen verstrekte trainingsgegevens gelden onder voorbehoud.
3.3 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en SGS Search Opleidingen een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
3.4 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de training verbonden bedrag door deelnemer aan SGS Search Opleidingen verschuldigd.

Artikel 4: Inhoud van een training

4.1 De inhoud van trainingen stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. SGS Search Opleidingen is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
4.2 SGS Search Opleidingen stelt het voor de training benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voorzover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
4.3 Indien tijdens de training blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.

Artikel 5: Annulering en opschorting van trainingen

5.1 SGS Search Opleidingen is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. SGS Search Opleidingen zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. SGS Search Opleidingen zal voor zover mogelijk een nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door SGS Search Opleidingen aan de aanmelder worden geretourneerd.
5.2 Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
• Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training is geen cursusgeld verschuldigd;
• Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd.
De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde cursusgeld in verband met annuleren zullen door SGS Search Opleidingen voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zal dit bedrag door SGS Search Opleidingen aan de aanmelder worden geretourneerd.
• Bij annulering van een digitale training is 25% met een minimum van € 75,00 verschuldigd.
5.3 Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen.
5.4 Bij wangedrag door deelnemer is SGS Search Opleidingen gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen waarbij de deelnemer geen recht heeft op restitutie van het cursusgeld.

Artikel 6: Betalingscondities

6.1 Onmiddellijk na verzending van de opdrachtbevestiging stuurt SGS Search Opleidingen de aanmelder een factuur ter zake van de te volgen training.
6.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training.
6.3 Indien niet tijdig is betaald, is SGS Search Opleidingen gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten, de aanmelder/deelnemer niet tot de training toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door SGS Search Opleidingen gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.
6.4 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 6 lid 2 geldt voor de door SGS Search Opleidingen verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.
6.5 Bij gebreke van tijdige betaling maakt SGS Search Opleidingen aanspraak op een vergoeding van rente ter hoogte van 1,5% over het factuurbedrag per maand.
6.6 Indien SGS Search Opleidingen haar factuur tot incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten ten laste van de aanmelder. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van € 250,00.
6.7 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de training waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan bestaat er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.

Artikel 7: Intellectuele eigendom en geheimhouding

7.1 SGS Search Opleidingen is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij SGS Search Opleidingen schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.
7.2 De aanmelder en/of deelnemer verkrijgen uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven training(en).
7.3 De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.
7.4 Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbijbehorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.
7.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het deelnemer niet toegestaan om het les- en trainingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het les- en trainingsmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen voor eventuele schade als gevolg van het annuleren van (delen van) een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(deel) is uitgesloten.
8.2 SGS Search Opleidingen stelt het door haar beschikbaar te stellen les- en trainingsmateriaal zorgvuldig samen. SGS Search Opleidingen staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit les- en trainingsmateriaal. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die gebaseerd is op het les- c.q. trainingsmateriaal en/of informatie, op andere wijze in het kader van een training verstrekt, is uitgesloten.
8.3 SGS Search Opleidingen neemt door het aangaan van een overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting. Indien bij de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen leidt, geldt het volgende. Aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen kan slechts dan intreden, wanneer SGS Search Opleidingen deugdelijk door de deelnemer c.q. opdrachtgever in gebreke is gesteld en daarbij aan SGS Search Opleidingen een redelijke termijn van ten minste dertig (30) dagen is gegund om de fout of tekortkoming dan wel de schadelijke gevolgen daarvan te herstellen. Enkel vertraging in de uitvoering van een overeenkomst door SGS Search Opleidingen kan geen aanleiding vormen tot een vordering tot en de betaling van schadevergoeding. De aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen voor directe schade, ook die in het kader van een eventuele vrijwaringsvordering, is onder alle omstandigheden beperkt tot een maximaal bedrag van EUR. 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend Euro) per gebeurtenis en per jaar.
8.4 Aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen voor indirecte- en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, bedrijfsstillegging, zuivere vermogensschade) is uitgesloten.
8.5 De in de artikelen 8.3 en 8.4 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet, indien en voor zover de schade(n) het gevolg is van opzet dan wel grove schuld respectievelijk grove nalatigheid in hoofde van SGS Search Opleidingen.
8.6 Elke rechtsvordering jegens SGS Search Opleidingen verband houdend met de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst verjaart na verloop van één (1) jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
8.7 Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien de deelnemer niet, nadat SGS Search Opleidingen schriftelijk een vermeende vordering van de Opdrachtgever heeft afgewezen, binnen zes (6) maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft ingesteld.

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1 Op alle overeenkomsten met SGS Search Opleidingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die verband houden met een tussen een deelnemer en SGS Search Opleidingen gesloten overeenkomst, die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.