Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt onder “aanmelder” verstaan degene die zichzelf danwel een ander aanmeldt voor een training bij SGS Search Opleidingen B.V., hierna te noemen SGS Search, en onder “deelnemer” degene die is aangemeld voor een training bij SGS Search en/of aan een training bij SGS Search deelneemt.
1.2 Onder training wordt verstaan een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in trainingsmateriaal en/of scholing.
1.3 Onder cursusgeld wordt verstaan trainingsgeld en/of examenkosten.


ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die SGS Search sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan de training bij SGS Search.
2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien SGS Search daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.
ARTIKEL 3: AANMELDING VOOR DEELNAME AAN OF BESTELLING VAN EEN TRAINING
3.1 De aanmelding voor deelname aan een training of bestelling van een training kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Het door SGS Search in behandeling nemen van een aanmelding of bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. SGS Search kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen.
3.2 Iedere aanmelding/bestelling wordt bevestigd met een door SGS Search te versturen opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de naam van de training, het aantal deelnemers, de overeengekomen tarieven alsmede de plaats en het tijdstip van de training vermeld. De door SGS Search verstrekte trainingsgegevens gelden onder voorbehoud.
3.3 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en SGS Search een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
3.4 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de training verbonden bedrag aan SGS Search verschuldigd.


ARTIKEL 4: INHOUD VAN EEN TRAINING

4.1 De inhoud van trainingen stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. SGS Search is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
4.2 SGS Search stelt het voor de training benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voorzover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
4.3 Indien tijdens de training blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.


ARTIKEL 5: ANNULERING EN OPSCHORTING VAN TRAININGEN

5.1 SGS Search is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. SGS Search zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. SGS Search zal voor zover mogelijk een nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door SGS Search aan de aanmelder worden geretourneerd.
5.2 Annulering van de overeenkomst cq. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training is geen cursusgeld verschuldigd;
Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd.
De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde cursusgeld in verband met annuleren zullen door SGS Search voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zal dit bedrag door SGS Search aan de aanmelder worden geretourneerd.
Bij annulering van een digitale training is 25% met een minimum van € 75,00 verschuldigd.
5.3 Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen.
5.4 Bij wangedrag door deelnemer is SGS Search gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit
de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.


ARTIKEL 6: BETALINGSCONDITIES

6.1 Onmiddellijk na verzending van de opdrachtbevestiging stuurt SGS Search de aanmelder een factuur terzake de te volgen training.
6.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan uiterlijk 14 dagen voor aanvang of levering van de training.
6.3 Indien niet tijdig is betaald, is SGS Search gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten, de aanmelder/deelnemer niet tot de training toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door SGS Search gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.
6.4 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 6 lid 2 geldt voor de door SGS Search verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.
6.5 Bij gebreke van tijdige betaling maakt SGS Search aanspraak op een vergoeding van rente ter hoogte van 1,5% over het factuurbedrag per maand.
6.6 Indien SGS Search haar factuur tot incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten ten laste van de aanmelder. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van € 250,00.
6.7 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de training waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.


ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

7.1 SGS Search is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij SGS Search schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.
7.2 De aanmelder en/of deelnemer verkrijgen uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven training(en).
7.3 De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.
7.4 Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbijbehorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.
7.5 De aanmelder en/of deelnemer zijn te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor terzake aan hen een gebruiksrecht is verleend.


ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien SGS Search, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een training niet kan laten doorgaan, zal SGS Search in overleg met de deelnemers dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.
8.2 SGS Search is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(deel).
8.3 SGS Search is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door SGS Search verstrekte lesmateriaal c.q. de door SGS Search gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.


ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN

9.1 Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende uit althans samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 De bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de zin van artikel 9 lid 1.