1. Privacy bij SGS

SGS erkent het fundamentele belang van privacy en beveiliging van gegevens en zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar klanten, medewerkers en partners bij al haar bedrijfsactiviteiten.

SGS heeft een SGS Data Privacy Beleid opgesteld waarin de verplichtingen van de onderneming op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Dit beleid verplicht alle dochterondernemingen en werknemers van de SGS Groep om de volgende principes in acht te nemen wanneer SGS met persoonsgegevens omgaat:

 • Het eerlijk en rechtmatig verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. We streven ernaar om transparant en open te zijn over de gegevens die we verzamelen en deze alleen te gebruiken voor doeleinden die bekend zijn bij de betreffende persoon
 • Het respecteren van individuele rechten en keuzes. Wij respecteren de beslissingen van personen met betrekking tot de manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door SGS en haar dochterondernemingen. Dit omvat het recht op toegang tot, correctie en verwijdering van gegevens in het bezit van SGS
 • Het verantwoord omgaan met gegevens. We weten dat de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens essentieel is voor het behoud van vertrouwen en we nemen adequate maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen het risico van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking

SGS's Data Privacy Global Leader, ondersteund door een netwerk van lokale Data Privacy Medewerkers en experts in al onze bedrijven en regio's, zorgt ervoor dat onze privacy verplichtingen in onze hele organisatie wereldwijd worden geïmplementeerd en nageleefd.

We zetten ons in voor een cultuur waarin alle SGS-medewerkers zich bewust zijn van het feit hoe belangrijk data privacy is en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat deze wordt beschermd. Onze bewustmakingscursus gegevensbescherming is beschikbaar voor alle bestaande medewerkers en maakt deel uit van het introductieprogramma voor onze nieuwe medewerkers. Het wordt aangevuld met een speciaal e-learning programma voor medewerkers die zich bezighouden met specifieke aspecten van persoonsgegevens, zoals HR-, marketing- of IT-afdelingen.

In overeenstemming met ons Data Privacy Beleid, wordt in onze SGS online privacyverklaring beschreven hoe wij persoonsgegevens, die door de gebruikers van onze websites met SGS worden gedeeld, verzamelen, gebruiken en beschermen.

Als u vragen heeft over onze data privacy bepalingen of als u een incident hierover wilt melden, vult u dan ons contactformulier in.

Deze verklaring geldt voor alle dochterondernemingen van de SGS Groep, tenzij er op lokaal niveau strengere regels inzake data privacy van toepassing zijn in welk geval lokale versies op lokale websites vermeld zullen worden.

 

2. Online privacy verklaring

De SGS Groep maakt zich sterk voor het verantwoord verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens.

Wij hebben deze verklaring opgesteld om u duidelijke en begrijpelijke informatie te verschaffen over ons privacy beleid wanneer u onze website bezoekt of gebruikt (www.sgs.com of de lokale equivalenten daarvan), zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over het gebruik van uw persoonsgegevens door SGS.

Als u andere diensten of toepassingen via onze website gebruikt, lees dan de specifieke privacy voorwaarden die daarop van toepassing kunnen zijn.

SGS behoudt zich het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd bij te werken door online een nieuwe versie te publiceren. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Als in deze verklaring wordt verwezen naar SGS, betekent dit SGS als de beheerder van uw gegevens, namelijk de dochterondernemingen van SGS waarmee u een zakelijke relatie had, heeft of krijgt, of die anderszins beslissen welke van uw gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, alsmede SGS SA (registratienummer CH-660.0.023.919-0 Zwitserland). U kunt een lijst van SGS-partners inzien via de Vestigingenlijst.

2.1 Persoonsgegevens die wij verzamelen

SGS verzamelt persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u om informatie over onze diensten verzoekt, wanneer u zich abonneert op onze websitediensten, e-mailberichten en/of nieuwsbrieven, wanneer u een vraag stelt via onze verschillende informatieformulieren en hulplijnen, zoals onze Integriteitshulplijn, of wanneer u een transactie uitvoert of een bestelling plaatst via onze website. Dit kan omvatten:

 • Identificatie- en contactgegevens zoals naam, achternaam, functiebenaming, telefoonnummer, e-mail, adres en land
 • Financiële en transactiegegevens zoals creditcardgegevens
 • Alle informatie die u vrijwillig met ons deelt zoals feedback, meningen of informatie die via een van onze hulplijnen wordt verstrekt 

SGS verzamelt ook automatisch persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Dit kan omvatten:

 • Apparaat informatie zoals IP-adres, verwijzende website, SGS-pagina's die uw apparaat bezocht en de tijd dat uw apparaat onze website bezocht
 • Internetregistratie informatie en -gegevens, verzameld door derden zoals Google Analytics, die u niet specifiek identificeren
 • Informatie verzameld door cookies (voor meer informatie zie cookiebeleid)

2.2 Waarom wij persoonsgegevens gebruiken

SGS gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende diverse doeleinden:

 • Om onze website te verbeteren met als doel ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd
 • Om e-mails te sturen en met u via e-mail te communiceren over onze diensten en evenementen die voor u interessant kunnen zijn, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren
 • Om uw gebruik van onze website te analyseren voor het monitoren van trends en promotionele doeleinden
 • Om te reageren op vragen en opmerkingen en u te ondersteunen via communicatiekanalen, zoals ondersteuning van klanten-of contactcenters
 • Om onze website veilig te houden en te voldoen aan onze wettelijke vereisten en verplichtingen
 • Om transacties of bestellingen uit te voeren of af te ronden die u op de websites van de SGS Groep hebt geplaatst
 • Om uw gebruikersaccount in te stellen en te beheren
 • Om het te delen met de bedrijven van de SGS Groep zodat zij u hun producten of diensten kunnen aanbieden 
 • Voor elk ander nieuw doel waarvoor we u op de hoogte stellen voordat we persoonsgegevens verzamelen

2.3 Hoe we persoonsgegevens delen

SGS deelt en draagt uw persoonsgegevens over zoals hier beschreven en alleen in overeenstemming met alle privacy praktijken en lokale privacy eisen. We kunnen af en toe niet-persoonlijke, geanonimiseerde en statistische gegevens delen met derden voor onze eigen bedrijfsdoeleinden.

Hierna volgen de partijen met wie we persoonlijke informatie kunnen delen en waarom:

 1. Aan andere bedrijven binnen de SGS Groep en aan bedrijven waarin SGS een belang heeft van meer dan 50%, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens heeft verstrekt en in het bijzonder indien dit noodzakelijk is ten behoeve van diensten, accountadministratie, verkoop, marketing en ondersteuning. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de dochterondernemingen van SGS, ook die buiten de EER, ons wereldwijde beleid inzake gegevensbescherming, deze privacyverklaring en de toepasselijke lokale wetgeving bij de verwerking van persoonsgegevens naleven.
 2. Af en toe aan externe agenten en leveranciers die bepaalde taken uitvoeren namens SGS, zoals het ophalen en leveren van monsters, het uitvoeren van inspectieorders, het verzenden van e-mail, het verwijderen van dubbele informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens en het verwerken van creditcardbetalingen, direct marketingdiensten en cloud hosting diensten. Deze partijen hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om hun werkzaamheden uit te voeren en mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan het verlenen van diensten aan ons.
 3. Om welke reden dan ook, als SGS dit naar eigen goeddunken redelijk acht, inclusief om te voldoen aan wet- en regelgeving, of verzoeken van de overheid of juridische vragen om dergelijke informatie; in het geval van een fusie, verkoop, herstructurering, acquisitie, joint venture of opdracht zullen we informatie bekendmaken die nodig is om iemand te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk de waarden van onze Ondernemingsprincipes of andere voorwaarden schendt; of om de SGS Groep en dochterondernemingen op andere wijze te beschermen.

2.4 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

SGS bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de oorspronkelijke doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Houd er rekening mee dat in bepaalde gevallen een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan kan zijn, of om SGS in staat te stellen haar zakelijke belangen te behartigen, audits uit te voeren, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze overeenkomsten uit te voeren of geschillen op te lossen.

De volgende criteria worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen:

 • Hoe lang zijn de gegevens nodig om u te voorzien van onze producten of diensten of voor de uitvoering van onze activiteiten?
 • Heeft u een account bij ons? In dat geval bewaren wij uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om de diensten aan u te verlenen
 • Zijn we onderworpen aan een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om uw gegevens te bewaren? Voorbeelden hiervan zijn wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens in het toepasbare rechtsgebied, overheidsopdrachten om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek, of gegevens die moeten worden bewaard voor contract- of procesvoering

2.5 Hoe persoonsgegevens beschermd worden

SGS volgt strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van informatie die u aan ons hebt verstrekt om onbevoegde toegang, verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze kunnen omvatten:

 • Fysieke beveiligingen, met vergrendelde deuren en archiefkasten, gecontroleerde toegang tot onze faciliteiten en veilige vernietiging van media waarop uw persoonsgegevens staan
 • Technologische beveiligingen, zoals het gebruik van antivirus- en endpointbeveiligingssoftware, en het monitoren van onze system- en datacentra om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan ons beveiligingsbeleid 
 • Organisatorische beveiliging, zoals trainings- en bewustwordingsprogramma's op het gebied van beveiliging en privacy, om ervoor te zorgen dat werknemers het belang en de middelen begrijpen waarmee zij uw persoonsgegevens moeten beschermen

SGS tracht geen gevoelige persoonsgegevens te verzamelen (ook wel bijzondere gegevenscategorieën genoemd). Als we dat wel doen, zullen we de gegevens altijd verzamelen overeenkomstig de plaatselijke data privacy vereisten. Als u ervoor kiest ons ongevraagd gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, wordt u per geval gevraagd in te stemmen met onze verwerking van dergelijke gegevens met behulp van een specifiek uitdrukkelijk toestemmingsformulier.

SGS verzamelt of vraagt niet bewust om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, vraag dan uw ouder/voogd om toestemming voordat u persoonsgegevens aan SGS verstrekt, want zonder deze toestemming is het u niet toegestaan uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als we vernemen dat we gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, behouden we ons het recht voor om deze gegevens te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.

 2.6 Hoe kunt u uw persoonsgegevens bekijken en controleren?

Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw recht van toegang kunt uitoefenen en dat u uw gegevens kunt controleren.

Als u zich geregistreerd voor een account op www.sgs.com en/of de lokale equivalenten daarvan, kunt u direct en autonoom toegang krijgen tot uw online profiel en andere persoonsgegevens en deze bijwerken, wijzigen, en indien wettelijk mogelijk, gegevens over uzelf toevoegen of verwijderen door u aan te melden bij de betreffende website of dienst met uw accountgegevens.

Voor het overige zullen, we in overeenstemming met onze interne procedures, reageren op onderstaand omschreven verzoeken. Alle verzoeken zullen worden gedaan via ons contactformulier  of door schriftelijk contact met ons op te nemen zoals beschreven in de paragraaf "neem contact met ons op”:

 • Toegang tot persoonsgegevensU hebt het recht om te vragen welke persoonsgegevens wij over u bewaren, onder voorbehoud van ons recht op identiteitscontrole. Als u om een kopie van uw gegevens vraagt, kunnen wij u kosten in rekening brengen, tenzij dit volgens de lokale wetgeving niet is toegestaan.
 • Correctie en verwijdering: In sommige rechtsgebieden, waaronder de EU (volgens de gegevensbeschermingswetten voor gegevensonderwerpen in de EU), u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wijzigen als deze onjuist zijn of moeten worden bijgewerkt. U heeft mogelijk ook het recht om te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, maar dit is niet altijd mogelijk vanwege wettelijke vereisten en andere verplichtingen om dergelijke gegevens te bewaren. Als ons wordt gevraagd om uw gegevens te wissen, kunnen we enige minimale informatie over u bewaren om aan te kunnen tonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan.
 • Een klacht indienen: Klachten over het naleven door ons van de in deze Verklaring beschreven praktijken moeten op de hier beschreven wijze worden behandeld. In sommige rechtsgebieden, waaronder de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EU voor klachten van gegevensonderwerpen in de EU, hebt u het recht een formele klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Marketing voorkeuren: SGS kan u regelmatig marketingcommunicatie over onze diensten sturen, via verschillende kanalen zoals e-mail, telefoon, SMS, post en sociale netwerken van derden, in overeenstemming met de relevante marketingwetgeving. Indien vereist door de van toepassing zijnde wetgeving, zullen wij uw toestemming verkrijgen alvorens met deze activiteiten te beginnen.

Om u de beste persoonlijke ervaring te bieden, kunnen deze communicaties worden aangepast aan uw voorkeuren door gebruik te maken van ons abonnementencentrum.Onze gerichte e-mails bevatten berichten waarin web beacons, cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt om vast te stellen of u het bericht opent, leest of verwijdert en welke links u opent. Wanneer u een link opent in een marketingmail die u van SGS ontvangt, gebruiken wij ook een cookie om te registreren welke pagina's u bekijkt en welke inhoud u van onze websites downloadt, zelfs als u niet geregistreerd of aangemeld bent op onze site.

Bovendien kunt u zich beroepen op uw recht tot het niet ontvangen van marketingcommunicatie door u af te melden voor e-mails die wij naar u sturen. In dergelijke gevallen bewaren wij een minimum aan persoonsgegevens om er rekening mee te houden dat u zich heeft afgemeld om te voorkomen dat u opnieuw contact met ons opneemt. Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, u mogelijk toch administratieve berichten van ons ontvangt, zoals technische updates voor onze producten of diensten, bestelbevestigingen, kennisgevingen over uw accountactiviteiten en andere belangrijke berichten.

2.7 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft of bezorgd bent over uw privacy, dan kunt u ons altijd schrijven:

 • Via e-mail, via ons contactformulier
 • Schriftelijk bij de desbetreffende dochteronderneming van SGS, waarbij u gebruik kunt maken van het adres van de Vestigingslijst

SGS Search Opleidingen is onderdeel van SGS Search Ingenieursbureau B.V. leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij KvK 16078863.

3. Wat zijn cookies en waarom gebruiken we ze?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites en/of applicaties die u bezoekt. Cookies worden gebruikt om ons te helpen uw ervaring bij het gebruik van onze websites te verbeteren - bijvoorbeeld door uw voorkeurstaalinstelling op te slaan voor de volgende keer dat u onze website bezoekt.

De informatie die we via cookies verzamelen stelt ons in staat het volgende te doen:

 • Onze websites afstemmen op uw persoonlijke behoeften
 • Onthouden van de meldingen die u zijn getoond, zodat u ze niet meer krijgt te zien
 • Onze websites verbeteren en bijwerken op de manier waarop u ze wilt gebruiken.

Over het algemeen gebruiken we cookies niet om u persoonlijk te identificeren.

3.1 Van welke cookies maken we gebruik?

We gebruiken de volgende categorieën cookies:

Categorie 1: noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies stellen u in staat gebruik te maken van onze websites en alle functies daarvan, zoals toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunt u mogelijk niet alle functies van onze websites gebruiken.

Categorie 2: prestatie cookies
Prestatie cookies verzamelen informatie over hoe u onze websites gebruikt, zodat we deze in de toekomst voor u kunnen verbeteren. Ze verzamelen bijvoorbeeld informatie over welke pagina's u het meest bezoekt en eventuele foutmeldingen die u krijgt. De informatie die door deze cookies wordt verzameld is anoniem. Zij verzamelen geen informatie die u persoonlijk kan identificeren.

 • Google Analytics (universeel): we gebruiken Google Universal Analytics om onze websiteprestaties te monitoren en bezoekersactiviteiten te controleren om onze inhoud aan te passen aan hun verwachtingen
 • Hotjar: we gebruiken Hotjar om te controleren dat ons websiteontwerp en de gebruikerservaring werkt zoals bedoeld is en onze bezoekers de best mogelijke ervaring biedt. We gebruiken het ook om enquêtes op pagina’s uit te voeren en feedback van bezoekers te verzamelen indien zij dit met ons willen delen
 • Web Monitor: we gebruiken Web Monitor om bezoekersactiviteiten op de website te monitoren.

Categorie 3: functionele cookies
Functionele cookies stellen ons in staat om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Ze helpen ons om gegevens te onthouden, zoals uw gebruikersnaam en taalvoorkeur, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgend bezoek. De informatie die deze cookies verzamelen is anoniem. Zij kunnen uw surfgedrag op andere websites niet volgen.

Categorie 4: doelgroep/reclame cookies
Wij en onze serviceproviders kunnen reclamecookies gebruiken om advertenties te leveren waarvan wij denken dat deze relevant zijn voor u en uw interesses .

We kunnen bijvoorbeeld doelgroep- of reclame cookies gebruiken om de advertenties en inhoud die u op onze websites ontvangt aan te passen, om het aantal keren dat u dezelfde advertentie op onze websites ziet te beperken en om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te helpen meten.

 • Facebook Pixel: we gebruiken Facebook-pixel-tracking om de efficiëntie van social mediacampagnes te meten die betrekking hebben op het Facebook-platform
 • Google Adwords (conversie): we gebruiken Google Adwords cookies om de advertenties en inhoud die u van onze website ziet aan te passen, het aantal advertenties dat u van onze website ziet te beperken en de effectiviteit van onze campagne te meten
 • Google Adwords (re marketing): wij maken gebruik van Google Adwords re marketing cookies om gegevens te verzamelen over uw activiteiten wanneer u onze websites, de website van bedrijven die bij ons advertenties plaatsen (adverteerders), of de website en online diensten waar wij advertenties tonen bezoekt
 • Bing Ads (Nieuws): we gebruiken Bing Ad cookies om de afronding van uw transacties op onze websites bij te houden  

Google Adwords en Bing Ads-cookies kunnen worden gebruikt om de advertenties en inhoud op onze websites aan te passen. Deze cookies worden gebruikt om relevante advertenties met betrekking tot onze diensten te verstrekken en zijn bedoeld om de klantervaring met SGS Websites te verbeteren. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt bij geen van bovengenoemde platforms opgeslagen. 

Categorie 5: social media cookies
De websites van SGS maken gebruik van cookies van derden op sociale mediasites zoals Facebook, Twitter en LinkedIn om zeer gedegen campagneverslagen mogelijk te maken en om bij te houden wanneer gebruikers van sociale netwerken onze websites bezoeken, door gebruik te maken van een tagging-mechanisme dat door die sociale netwerken wordt aangeboden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor het volgen van gebeurtenissen en voor re marketing doeleinden. Alle gegevens die met deze tags worden verzameld, zullen worden gebruikt in overeenstemming met het privacy beleid van SGS en het privacy beleid van het sociale netwerk. SGS websites zullen persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker niet verzamelen of opslaan.

 • LinkedIn: we gebruiken LinkedIn-tracking om de efficiëntie van
  social-mediacampagnes te bepalen in relatie tot het LinkedIn platform
 • Twitter: we gebruiken Twitter-tracking om de efficiëntie van
  social-mediacampagnes te bepalen in relatie tot het Twitter platform

Informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het accepteren van deze cookies vindt u in de volgende links: