PE-REGLEMENT EN GEDRAGSREGELS SGS SEARCH OPLEIDINGEN, EEN AFDELING VAN SGS SEARCH INGENIEURSBUREAU B.V.

SGS Search Opleidingen hanteert het voorliggende PE-reglement en gedragsregels voor kandidaten die zich bij de organisatie aanmelden om PE-punten te vergaren voor het behoud van hun persoonscertificaat.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 In dit PE-reglement wordt onder “aanmelder” verstaan degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een PE-traject of PE-activiteit bij SGS Search Opleidingen, een afdeling van SGS Search Ingenieursbureau B.V., hierna te noemen SGS Search Opleidingen, en onder “deelnemer” degene die is aangemeld voor een PE-traject of PE-activiteit bij SGS Search Opleidingen en/of aan een PE-activiteit bij SGS Search Opleidingen deelneemt.
1.2 Onder PE-activiteit wordt verstaan een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in PE-trainingsmateriaal en/of scholing.
1.3 Onder cursusgeld wordt verstaan PE-trainingsgeld en/of PE-examenkosten.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Dit PE-reglement is van toepassing op alle PE-overeenkomsten tussen SGS Search Opleidingen enerzijds en aanmelder anderzijds.
2.2 Door aanmelding aanvaardt deelnemer dit PE-reglement. 2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien SGS Search Opleidingen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

ARTIKEL 3: AANMELDING VOOR DEELNAME AAN OF BESTELLING VAN EEN PE-ACTIVITEIT

3.1 De aanmelding voor deelname aan een PE-activiteit kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Het door SGS Search Opleidingen in behandeling nemen van een aanmelding of bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. SGS Search Opleidingen kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen.
3.2 Iedere aanmelding/bestelling wordt bevestigd met een door SGS Search Opleidingen te versturen opdrachtbevestiging. De door SGS Search Opleidingen verstrekte trainingsgegevens gelden onder voorbehoud.
3.3 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en SGS Search Opleidingen een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
3.4 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de PE-activiteit verbonden bedrag door deelnemer aan SGS Search Opleidingen verschuldigd.

ARTIKEL 4: INHOUD VAN EEN PE-ACTIVITEIT

4.1 De inhoud van de PE-activiteit stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. SGS Search Opleidingen is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de PE-activiteit, met dien verstande dat de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
4.2 SGS Search Opleidingen stelt het voor de PE-activiteit benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voorzover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
4.3 Indien tijdens de PE-activiteit blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.

ARTIKEL 5: REGELS MET BETREKKING TOT HET PE-TRAJECT OF DE PE-ACTIVITEIT

5.1 Alle afgenomen PE-toetsen en PE-beoordelingen worden afgenomen en beoordeeld conform het bij het persoonscertificaat behorende certificatieschema. De vigerende versie van die documenten kunt u vinden op www.ascert.nl.
5.2 De deelnemer dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren.
5.3 De deelnemer is in het bezit van een geldig persoonscertificaat en kan dit desgewenst tonen voorafgaand aan deelname aan een PE-activiteit. Het nummer van het persoonscertificaat wordt door SGS Search opleidingen geregistreerd met inachtname van onze Privacyverklaring.
5.4 Tijdens klassikale toetsingsmomenten is het niet toegestaan om tassen, mobiele devices zoals smartphones of tablets, laptops, boeken of andere informatiedragers voorhanden te hebben of in te zien. SGS Search Opleidingen is gerechtigd om steekproefsgewijs controle op het bezit of gebruik van bovenstaande informatiedragers uit te voeren.
5.5 Klassikale toetsen als onderdeel / aanvulling op een klassikale PE-activiteit worden te allen tijde afgenomen door een ander persoon dan de persoon die de PE-activiteit heeft verzorgd.
5.6 Bij online toetsing aansluitend aan een webinar of online training is het de deelnemer wel toegestaan een smartphone of tablet voorhanden te hebben en deze in te zetten.

ARTIKEL 6: TOEKENNEN VAN PE-PUNTEN

6.1 Als erkende PE-aanbieder heeft SGS Search Opleidingen het recht om PE-punten te verstrekken aan deelnemers die actief aan een PE-activiteit hebben deelgenomen.
6.2 Bij aanmelding voor een PE-activiteit is bekend hoe veel PE-punten er na het volgen van de betreffende PE-activiteit zullen worden toegekend. Dit is per PE-activiteit afhankelijk van de gekozen trainingsvorm, trainingsduur en gekoppelde eind- en toetstermen.
6.3 Het resultaat van de deelnemer wordt schriftelijk bevestigd. SGS Search opleidingen streeft er naar zo spoedig mogelijk na bekend worden van de resultaten, de deelnemer en/of aanmelder op de hoogte te brengen.
6.4 De PE-punten worden administratief beheerd in een door Ascert gefaciliteerd online platform.

ARTIKEL 7: ANNULERING EN OPSCHORTING VAN EEN PE-ACTIVITEIT

7.1 SGS Search Opleidingen is te allen tijde gerechtigd de PE-activiteit te wijzigen of de PE-activiteit te annuleren. SGS Search Opleidingen zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. SGS Search Opleidingen zal voor zover mogelijk een nieuwe PE-activiteit aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door SGS Search Opleidingen aan de aanmelder worden geretourneerd.
7.2 Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
• Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de PE-activiteit is geen cursusgeld verschuldigd;
• Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de PE-activiteit is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de PE-activiteit is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd.
De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde cursusgeld in verband met annuleren zullen door SGS Search Opleidingen voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe PE-activiteit. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zal dit bedrag door SGS Search Opleidingen aan de aanmelder worden geretourneerd.
7.3 Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen.
7.4 Bij wangedrag door deelnemer is SGS Search Opleidingen gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen waarbij de deelnemer geen recht heeft op restitutie van het cursusgeld.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

8.1 Onmiddellijk na verzending van de opdrachtbevestiging stuurt SGS Search Opleidingen de aanmelder een factuur ter zake van de te volgen PE-activiteit.
8.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de PE-activiteit.
8.3 Indien niet tijdig is betaald, is SGS Search Opleidingen gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten, de aanmelder/deelnemer niet tot de PE-activiteit toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door SGS Search Opleidingen gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.
8.4 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 6 lid 2 geldt voor de door SGS Search Opleidingen verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.
8.5 Bij gebreke van tijdige betaling maakt SGS Search Opleidingen aanspraak op een vergoeding van rente ter hoogte van 1,5% over het factuurbedrag per maand.
8.6 Indien SGS Search Opleidingen haar factuur tot incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten ten laste van de aanmelder. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van € 250,00.
8.7 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de PE-activiteit waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan bestaat er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

9.1 SGS Search Opleidingen is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij SGS Search Opleidingen schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.
9.2 De aanmelder en/of deelnemer verkrijgen uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven PE-activiteit(en).
9.3 De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.
9.4 Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.
9.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het deelnemer niet toegestaan om het les- en trainingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het les- en trainingsmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen voor eventuele schade als gevolg van het annuleren van (delen van) een PE-activiteit en/of het niet doorgaan van een PE-activiteit is uitgesloten.
10.2 SGS Search Opleidingen stelt het door haar beschikbaar te stellen les- en PE-trainingsmateriaal zorgvuldig samen. SGS Search Opleidingen staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit PE-trainingsmateriaal. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die gebaseerd is op het les- c.q. PE-trainingsmateriaal en/of informatie, op andere wijze in het kader van een PE-activiteit verstrekt, is uitgesloten.
10.3 SG Search Opleidingen neemt door het aangaan van een overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting. Indien bij de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen leidt, geldt het volgende. Aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen kan slechts dan intreden, wanneer SGS Search Opleidingen deugdelijk door de deelnemer c.q. opdrachtgever in gebreke is gesteld en daarbij aan SGS Search Opleidingen een redelijke termijn van ten minste dertig (30) dagen is gegund om de fout of tekortkoming dan wel de schadelijke gevolgen daarvan te herstellen. Enkel vertraging in de uitvoering van een overeenkomst door SGS Search Opleidingen kan geen aanleiding vormen tot een vordering tot en de betaling van schadevergoeding. De aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen voor directe schade, ook die in het kader van een eventuele vrijwaringsvordering, is onder alle omstandigheden beperkt tot een maximaal bedrag van EUR. 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend Euro) per gebeurtenis en per jaar.
10.4 Aansprakelijkheid van SGS Search Opleidingen voor indirecte- en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, bedrijfsstillegging, zuivere vermogensschade) is uitgesloten.
10.5 De in de artikelen 10.3 en 10.4 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet, indien en voor zover de schade(n) het gevolg is van opzet dan wel grove schuld respectievelijk grove nalatigheid in hoofde van SGS Search Opleidingen.
10.6 Elke rechtsvordering jegens SGS Search Opleidingen verband houdend met de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst verjaart na verloop van één (1) jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
10.7 Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien de deelnemer niet, nadat SGS Search Opleidingen schriftelijk een vermeende vordering van de Opdrachtgever heeft afgewezen, binnen zes (6) maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft ingesteld.

ARTIKEL 11: KLACHTENPROCEDURE SGS SEARCH BEDRIJVEN

11.1 Een klacht wordt in behandeling door de ontvanger binnen SGS Search geregistreerd in een softwarepakket. Hierna is het verdere proces verdeeld in diverse stappen:
• Onderzoek naar de oorzaak van de geuite klacht
• Zo nodig volgt een onderzoek naar de omvang en de eventuele risico’s
• Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt een corrigerende maatregel opgesteld
• Hierbij wordt geborgd dat deze niet alleen de specifieke klacht corrigeert, maar tevens herhaling in de toekomst voorkomt
• Terugkoppeling richting indiener van zowel het uitgevoerde onderzoek als van de ingezette corrigerende maatregelen is een verplicht afsluitend onderdeel
• Na beoordeling van de klacht (en de opvolging ervan) door het management wordt deze in het softwarepakket afgesloten

ARTIKEL 12: SLOTBEPALINGEN

12.1 Op alle overeenkomsten met SGS Search Opleidingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die verband houden met een tussen een deelnemer en Search Opleidingen gesloten overeenkomst, die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.